Kampanja "Mapiranje nelegalnih deponija", BiH

Edmir

Registrovani član
Poruke
746
Reakcije
196
Lokacija
Spol
Divlje deponije otpada zagađuju tlo i vodu i opasne su po zdravlje jer na nekim, analiziranim lokalitetima, sadrže otrovne elemente, fekalije i opasne bakterije. Na to je u srijedu upozorila nevladina asocijacija Centri civilnih inicijativa (CCI) koja uz podršku Federalnog fonda za zaštitu okoliša, od oktobra prošle godine provodi široku kampanju "Mapiranje nelegalnih deponija - doprinos remedijaciji tla".

Porazne rezultate dosadašnje analize, izvršene na četiri lokacije divljih deponija u srednjoj Bosni, CCI je predstavio na pres-konferenciji u Sarajevu. Rezultati sa ta četiri mjesta su jasno pokazali da neke od deponija zagađuju tlo veoma otrovnim teškim metalom kadmijumom, kao i olovom, ali i vodotokove gdje ih ima u blizini, od kojih se na nekima napaja stoka domicilnog stanovništva.

U kampanji je CCI angažovao stručnjake PMF-a, a odabir lokacija za analizu izvršio uz pomoć lokalnih zajednica jer je, provodeći ovu kampanju od oktobra prošle godine, uputio odgovarajuće dopise svim opštinama u FBiH, odnosno načelnicima. Odgovorilo je više od 60 posto jedinica lokalne samouprave, a u lociranju deponija su učestvovali i građani pozivima na telefonski broj tzv. Zelenog alarma: 080 05 05 06, koji je CCI objelodanio ranije.

Na deponijama na lokalitetima Dolovi i Cipalo (Kakanj), Malkin most (Zenica) i Paljike-Hum (Vitez), analize tla i površinskih voda su pokazale da toksičnih elemenata - kadmija i olova, ima više od dozvoljenih granica, tako da se tlo svrstava u kategoriju zagađenog zemljišta. Analize uzoraka tla s obrađenih lokacija provedene su u certificiranoj laboratoriji u Travniku, a uzoraka vode na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) u Sarajevu.

I danas je upućen apel da građani i dalje na navedeni broj prijavljuju mjesta divljih odlagališta smeća koja su potencijalna opasnost po zdravlje i okoliš.

CCI nastavlja kampanju te apeluje nadležnim institucijama da preduzmu odgovarajuće mjere, donesu finansijske i planske dokumente, s ciljem uklanjanja divljih deponija i sanacije područja na kojima se nalaze - remedijacije tla i spriječavanja ponovnog nastanka odlagališta.

Prema riječima projekt koordinatora CCI-ja Dževada Glinca, istinsko rješenje je u fitosanitarnoj remedijaciji tla, a to je postupak koji prvo podrazumijeva uklanjanje slojeva deponije, a potom zasađivanje na istim lokacijama biljaka - koprive, suncokreta, lucerke i drugih, koje značajno crpe kadmij iz tla i provode ga u listove. Urod zasađenih kultura potom treba spaliti pa ponovo zasaditi nove. Postupak treba ponavljati više puta sve dok se prisustvo teških metala u zagađenom tlu ne svede na minimum.

Projekt menadžer CCI-ja Zoran Adžaip rekao je da divlje deponije najčešće sadrže takozvani kombinovani otpad - iz domaćinstava i građevinski, a dosta manje smeće animalnog porijekla.

Na osnovu dosadašnjih podataka iz 48 jedinica lokalne samouprave i primljenih prijava građana, od početka oktobra protekle godine je evidentirano više od 1.300 lokaliteta divljih deponija širom Federacije BiH, na kojima je bačeno oko 4.715.780 kubnih metara otpada. Od evidentiranih, aktivno je 84 posto deponiija, tri posto neaktivno, pet posto sanirano, dok preostalih osam posto nisu kategorisane. Najčešći sadržaj je miješani otpad, kućni i građevinski, odložen u vrtače ili drugi ambijent u prirodi, u blizini saobraćajnica i vodotokova.

Glasnogovornica CCI-ja Ana Lučić je skrenula pažnju da su nedavne poplave u Bosni i Hercegovini ukazale ponovno na hroničan problem neodgovornog odnosa prema prirodi. Tlo i voda su kontaminirani smećem koje su bujice donijele iz prirode te je ozbiljno ugroženo zdravlje ljudi na tim područjima. Stanje u ovoj oblasti je alarmantno i zahtjeva što hitnije sistemsko rjašavanje problema nekontrolisanog odlaganja otpada, zaključila je Lučić. (RadioSarajevo, Ptice.info)
 
Pronađi:
Vrh