Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska)

upendo

Registrovani član
Registracija
27-04-2014
Poruke
637
Reakcije
244
Lokacija
Spol
xZTUL74.png
Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) je obavezujući međunarodni pravni instrument u području zaštite prirode, koji pokriva prirodnu baštinu evropskog kontinenta i nekih država Afrike.

"Berne Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats" ima za cilj očuvati divlje životinje i biljke te njihova prirodna staništa i poticati evropsku saradnju na tom polju, a poseban naglasak stavlja se na potrebu zaštite ugroženih staništa i osjetljivih vrsta, uključujući migratorne vrste.

Države stranke Bernske konvencije moraju poduzimati mjere u svrhu:

- promicanja nacionalnih politika za očuvanje divljih životinja i biljaka te njihovih prirodnih staništa,
- osiguravanja zaštite divljih životinja i biljaka u planskim i razvojnim politikama te mjerama protiv onečišćenja,
- promoviranja edukacije i razmjene informacija o potrebi očuvanja divljih životinja i biljaka te njihovih prirodnih staništa,
- poticanja i koordinacije istraživanja povezanih s ciljevima Konvencije.

Države stranke dužne su sarađivati kako bi se pojačala efikasnost ovih mjera kroz koordinaciju aktivnosti za zaštitu migratornih vrsta te razmjenu informacija i iskustava.

Bernska konvencija otvorena je za potpis 1979. godine u Bernu u Švicarskoj, a stupila na snagu 1982. godine nakon ratifikacije u pet država. Trenutno ima 50 država stranaka. Tijela Konvencije su Stalni odbor koji zasjeda svake godine, a čine ga delegacije svih država stranaka, Upravni odbor i Sekretarijat smješten u Strasbourgu u Francuskoj. Osim toga, u sklopu Bernske konvencije djeluju i stručne grupe za:

- zaštitu vodozemaca i gmazova, ptica, beskičmenjaka, biljaka i gljiva,
- zaštićena područja i ekološke mreže,
- strane invazivne vrste,
- velike zvijeri,
- klimatske promjene i biološku raznolikost,
- otočnu biološku raznolikost i dr.

Datumi ratifikacije Konvencije zemalja s našeg govornog područja:

- Bosna i Hercegovina (17.11.2008.)
- Crna Gora (01.10.2009.)
- Hrvatska (03.07.2000.)
- Srbija (09.01.2008.)

/coe.int/Wikipedia/zastita-prirode.hr/mvteo.gov.ba/Ptice.info/
 
Pronađi:
Vrh