Konvencije, direktive, sporazumi, zakoni

Diskusija u 'Priroda, ekologija' pokrenuta od zorion, 04-04-2015.

 1. zorion

  zorion Moderator

  Poruke:
  389
  Lajkovi:
  229
  Spol:
  Lokacija:
  [​IMG] Konvencija je sporazum ili dogovor o modalitetima i pravilima ponašanja. U savremenom značenju konvencija se odnosi na međudržavne sporazume čiji se efekti odnose na sve potpisnice. Pojavom međunarodnih institucija, poput UN ili EU, konvencije postaju obavezujući dokumenti koji unaprijeđuju život građana, stanje okoliša i sl. u svim zemljama potpisnicama.

  Konvencija o biološkoj raznolikosti (CBD)
  Konvencija o močvarama od međunarodnog značaja (Ramsarska)
  Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama (CITES)
  Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska)
  Konvencija o evropskim pejzažima
  Konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (CMS - Bonska)

  Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Evropske unije. Uredbe u pravu Evropske unije imaju opštu primjenu, u potpunosti su obavezujuće i direktno primjenjive u svim državama članicama. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ne potpunom ujednačavanju prava država članica Unije. Zato se direktivom zadaje cilj koji se mora postići, dok su države članice obavezne prenijeti direktivu u svoj nacionalni sistem, birajući pri tome samostalno formu i metodu provedbe (zakon, podzakonski akt i sl.).

  Direktiva EU o zaštiti ptica
  Direktiva EU o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore
  Okvirna Direktiva o vodama

  Sporazum je međunarodni ugovor sklopljen između dva ili više subjekata međunarodnog prava, koji je uređen međunarodnim pravom, bilo da je sadržan u jedinstvenom dokumentu ili u više njih međusobno povezanih. Svaki međunarodni ugovor, ratificiran odnosno potvrđen od strane zakonodavnih tijela država ugovornica, po svojoj pravnoj snazi je iznad zakona i podzakonskih akata. Međunarodni ugovori mogu nositi razne nazive, kao što su: ugovor, konvencija, protokol, pakt, akt, sporazum, memorandum, povelja, statut, konkordat.

  Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA)
  Sporazum o zaštiti evropskih populacija šišmiša (EUROBATS)

  Zakon je normativni akt države koji tačno po određenom postupku donosi njen zakonodavni organ. Zakonodavni organ je u većini zemalja parlament, a ponegdje je definisan kao kongres, sabor, skupština, narodna skupština. Zakon je nakon ustava, najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti u skladu s njim jer su oni akti niže pravne snage (podzakonski akti). Zakonima se uređuju društveni odnosi u svim oblastima života. Zakonom se društvena pravila pretvaraju u norme, koje su obavezujuće za sve građane.

  Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (BiH, RH, RS, CG)

  Pravilnik je pravno sredstvo kojim se razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa. To je dakle podzakonski akt, sredstvo niže pravne snage od zakona, a u istu kategoriju spadaju i uredbe, odluke, naredbe i upustva.

  Pravilnik o veterinarskim uslovima za uvoz ptica i uslovima karantina
   
  lastavica, pčelica, Scorpio i 4 drugih su lajkovali sadržaj.
 2. lastavica

  lastavica Registrovani član

  Poruke:
  444
  Lajkovi:
  127
  Spol:
  Lokacija:
  Hvala za informacije i linkove.
   
 3. Dino

  Dino Registrovani član

  Poruke:
  391
  Lajkovi:
  98
  Spol:
  Lokacija:
  Lijepo posloženo, hvala.
   

Podijeli stranicu

Pronađi: